Integrated Pest Management

Integrated Pest Management is een methodiek gericht op preventieve plaagdierbeheersing

Onder IPM wordt verstaan:

Het nemen van de juiste, duurzame maatregelen voor de beheersing van dierplagen om te voorkomen dat deze uitgroeien tot een dusdanige populatie dat zij hinder of overlast veroorzaken of een risico vormen voor de leefbaarheid, de veiligheid of de (volks-)gezondheid van mens en dier.

IPM Certificeringen

Anticimex is gecertificeerd door de KPMB (Stiching Keurmerk Plaagdier Managment Bedrijven) volgens de IPM Rattenbeheersing.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en ILenT (Inspectie Leefomgeving & Transport) goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven)

Externe bronnen:

nvpb

ctgb

ILenT

IPM Rattenbeheersing

IPM Bestrijdingsniveau’s

IPM kent een indeling van de mogelijkheden voor bestrijding van ongedierte.

Het laagste niveau is: ‘Monitoring & Communicatie’. Dit niveau omvat de monitoring van de populatie en eventuele plaagontwikkelingen. Binnen dit niveau valt ook de algemene communicatie over plaagdieren, bijvoorbeeld over de achterliggende oorzaken, eventuele maatregelen en het meldingenproces.
Het 2e niveau is: ‘Habitatmanagement’. Dit zijn maatregelen die worden ingezet op probleemlocaties. Men kijkt locatiegericht naar de oorzaken van de rattenoverlast (aanwezigheid van voedselbronnen, schuilplaatsen e.d.), die er voor zorgen dat de omgeving een grote populatie ondersteunt (populatiedraagkracht). Door het wegnemen van oorzaken neemt de populatiedraagkracht af en hiermee ook de populatie. Om dit te versnellen, maar ook om mogelijke migratie (verplaatsing) van dieren te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn om ook niet-chemische bestrijding in te zetten (niveau 3).
Het derde niveau is: ‘Niet-chemische bestrijding’. Hierin zit de inzet van ‘diervriendelijke’ (klem)vallen en dergelijke, waarbij het dier zo min mogelijk lijdt. De inzet van niet-chemische bestrijding kan om verschillende redenen nodig zijn: – Het voorkomen van migratie naar omliggende gebieden bij een daling van de natuurlijke populatiedraagkracht. – Wanneer het niet mogelijk is om het draagkrachtniveau zo te verlagen dat het onder het acceptatieniveau terecht komt.
Wanneer de bovengenoemde niveaus niet hun uitwerking hebben en er sprake is van een hoog volksgezondheidsrisico, kan men in het uiterste geval overgaan tot het vierde en hoogste niveau: ‘Chemische bestrijding’. Gezien de huidige wetgeving en de mogelijke risico’s op doorvergiftiging naar niet-doelsoorten en optredende resistentie, zijn we erg terughoudend met de inzet van chemische bestrijding.

IPM Proces

Binnen de IPM-methode maken we gebruik van een cyclisch-proces met zes processtappen:

Op basis van de melding(en) vindt er een inspectie plaats van de overlastlocatie. Wanneer is vastgesteld om welk plaagdier het gaat, kijken we naar de mogelijke (bron)oorzaken van de overlast op de betreffende locatie.

Hierbij wordt gekeken naar de verschillende factoren die bepalend zijn bij vaststelling van een mogelijk volksgezondheidsrisico.

Aan de hand van de geconstateerde (bron)oorzaken op de probleemlocatie wordt er een locatiegericht plan van aanpak gemaakt. In dit plan staan verschillende maatregelen om de (bron)oorzaken aan te pakken en hiermee de populatiedraagkracht van de locatie te verminderen.

De inzet van mechanische/niet-chemische bestrijding kan om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er migratie plaatsvindt naar omliggende gebieden bij een daling van de natuurlijke populatiedraagkracht. Of wanneer het niet mogelijk is om het draagkrachtniveau zo te verlagen dat het onder het acceptatieniveau terecht komt. Het uitgangspunt is om dierenleed te voorkomen dus wordt er gebruik gemaakt van ‘diervriendelijke’ vallen, zoals klemvallen en dergelijke.

Wanneer er sprake is van een hoog volksgezondheidsrisico en preventieve maatregelen en/of niet-chemische bestrijding niet hun uitwerking hebben gehad, kan men overgaan tot chemische bestrijding. Hier zijn strenge regels en procedures aan verbonden, Anticimex beschikt over de IPM Rattenbeheersing certificering om dit te mogen doen.

Hierbij vindt de evaluatie plaats van het plan van aanpak voor de specifieke locatie. Mocht de overlast niet zijn afgenomen naar een acceptabel niveau, doorloopt men opnieuw de procescyclus.

Hoe past de Anticimex Smart Riool ProtectOR binnen de IPM methodiek?

Met de ProtectOR oplossing wordt zowel monitoring en mechanische (niet-chemische) bestrijding toegepast.

Daarnaast heeft Anticimex ook oplossingen op het gebied voor de Habitatmanagement en chemische bestrijding.

Geef een antwoord