Het complete proces uitgelegd

Rattenbestrijding door middel van Riool Protectors is meer dan enkel het plaatsen van de vallen.

Het is ook geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Het doel is het beheersbaar maken van de rattenpopulatie om zo de overlast te minimaliseren. Op deze pagina leggen we u uit hoe het complete proces eruit ziet.

Het proces in stappen uitgelegd

Vooronderzoek

inspectie

Met informatie vanuit de gemeente, uit openbare informatie en onderzoek op locatie wordt een behandelplan conform IPM opgesteld

Installatie

locatie

Met inachtneming van veiligheid worden ter plaatste de vallen geplaatst en geactiveerd

Bestrijding

rat-protector

De vallen zijn actief en geven online de vangsten door aan Anticimex

Rapportage

rapportage

Anticimex houdt de data in de gaten en rapporteert periodiek

Voorlichting

trainingen

In samenwerking met de gemeente kan voorlichting gegeven worden aan bewoners

Evaluatie

bijsturing

Aan de hand van het behandelplan en de resultaten worden de ProtectOR’s na een bepaalde tijd verplaatst

 

 

1. Vooronderzoek, analyse en plan van aanpak opstellen

We inspecteren uw locatie, bestuderen de documentatie en bespreken de situatie met alle betrokkenen

Locatie inspectie

Ongediertepreventie begint bij onderzoek. Op basis van onze jarenlange ervaring inspecteren, evalueren en identificeren wij de risicozones. Wij kunnen hierbij ook rookproeven inzetten, om gebreken aan het riool te vinden.

Deskresearch

Naast de inspectie van uw locatie, bekijken en analyseren we de beschikbare digitale informatie en documentatie om een goed beeld te krijgen. Dit bestaat vaak uit het gemeentebeleid en gegevens van Beheer Openbare Ruimte.

Stakeholder overleg

U en uw medewerkers of collega’s kennen de situatie en omgeving van het best. Door met betrokkenen rond de tafel te zitten, krijgen wij een goed totaalbeeld. Informatie vanuit bewoners is hierbij vaak een waardevolle bron.

Doelstellingen afstemmen

Het is van belang om de doelstellingen duidelijk te krijgen. Compleet ratvrij worden is niet realistisch, maar ook niet noodzakelijk. We stellen een plan op om de rattenpopulatie beheersbaar te maken.

We bieden u de beste oplossing

Elke situatie is uniek, net zoals de bijbehorende oplossingen. Afhankelijk van de uitkomst van de inspectie, bekijken we welke oplossing het meest geschikt is voor uw gemeente.

Integrated Pest Management

Anticimex is geaccrediteerd voor de normeringen IPM en meer specifiek IPM Rattenbeheersing.

Onder IPM wordt verstaan:

Het nemen van de juiste, duurzame maatregelen voor de beheersing van dierplagen om te voorkomen dat deze uitgroeien tot een dusdanige populatie dat zij hinder of overlast veroorzaken of een risico vormen voor de leefbaarheid, de veiligheid of de (volks-)gezondheid van mens en dier.

Meer over plaagdierbeheersing volgens IPM

2. Installatie ter plaatse

Na akkoord van de opdrachtgever gaan we over tot het plaatsen van de Smart Riool ProtectOR’s in de rioolputten. Onze medewerkers zijn gecertificeerd en ervaren om dit op een veilige manier te doen. Er is geen medewerking nodig van rioolbeheerders en er wordt aan het riool zelf niets aangepast. Na het plaatsen worden de ProtectOR’s gekalibreerd en online gekoppeld aan het datasysteem.

In bijgaande video ziet u beelden van de installatie in Kampen.

  1. Medewerkers trekken PBMs (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) aan
  2. De weg wordt afgezet
  3. Er wordt een luchtmeting uitgevoerd voordat de putdeksel verwijderd wordt
  4. De ProtectOR wordt geplaatst en geactiveerd
  5. Zodra de deksel teruggeplaatst wordt, is het systeem actief
  6. Passerende ratten worden gedetecteerd en uitgeschakeld

3. Voorlichting

Omdat we werken volgens IPM Rattenbeheersing is preventie en voorlichting een belangrijk speerpunt. Desgewenst kunnen medewerkers van Anticimex in de buurt voorlichting geven aan bewoners.

Burgerparticipatie

Gemeenten hebben hun burgers in veel gevallen nodig bij het behalen van hun doelen. De klimaattransitie is hier een mooi voorbeeld van. Ook bij het bestrijden van plaagdieren hebben burgers een belangrijke rol. Het gedrag van ratten is vaak een gevolg van het gedrag van mensen. Het gedrag op het gebied van afval bijvoorbeeld.

‘We merken dat wanneer we de dialoog aangaan met buurtbewoners aangaan, dit heel erg gewaardeerd wordt. Ze voelen zich gehoord en daardoor meteen betrokken bij het project.’

Citizen Science

Bewoners hebben vaak een redelijk beeld van de aanwezigheid van ratten in hun buurt. We leggen hen uit waarom het belangrijk is om ratten te melden. Als de ogen en oren in de buurt is hun informatie van belang.

Communicatieplan

We kunnen gemeenten begeleiden bij het opzetten én uitvoeren van een communicatieplan voor de bewoners. We merken dat dit de kennis, betrokkenheid en daarmee ook het draagvlak onder bewoners verhoogt.

4. Bestrijding

Zodra de ProtectOR’s geplaatst zijn zullen ze 24/7 de aanwezige ratten die passeren uitschakelen.

Wanneer sensoren een rat detecteren wordt deze mechanisch uitgeschakeld. Dit gebeurt door stompe pinnen die met hoge snelheid de rat op de ruggengraat raken. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de rat hierdoor op slag dood is. De pinnen worden automatisch weer ingetrokken en de ProtectOR staat weer op scherp. De rat wordt door het water weggespoeld.

De gegevens hiervan worden digitaal doorgestuurd naar Anticimex.

5. Monitoring & Rapportage

Onderscheidend in deze aanpak is, naast de effectiviteit, de manier van monitoring. Omdat de ProtectOR’s digitaal zijn verbonden geeft dit een schat aan waardevolle informatie.

Alle gegevens worden verstuurd naar het ADC, het Anticimex Data Center. Vanuit daar worden ze verwerkt en gemonitord door onze medewerkers.

Het is ook mogelijk een data koppeling te realiseren om zo de data te ontsluiten. Op deze manier kunnen deze gegevens geïntegreerd worden in uw bestaande digitale dashboardomgeving.

Een veelgebruikt platform voor partijen werkzaam in de openbare ruimte is het programma Kikker van Riodesk. Anticimex kan data koppelen met de Rioleringsbeheer module van Kikker.

6. Evaluatie & Bijsturing

Aan de hand van het plan verplaatsen we de ProtectORs naar een volgende locatie. Ook is er af en toe onderhoud nodig. Anticimex stemt dit af met de betrokken partijen zodat deze daarop kunnen anticiperen.

Geef een antwoord