Wet- en regelgeving over rattenbestrijding

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de bestrijding van plaagdieren, waaronder ratten

Gemeenten hebben een zorgplicht wanneer de volksgezondheid in gevaar komt. Dit kan het geval zijn bij de aanwezigheid van ratten.

Wet- en regelgeving

De volgende wetten hebben betrekking op ratten en de bestrijding ervan:

  1. Wet publieke gezondheid
  2. Waterwet en de Waterschapwet
  3. Wet natuurbescherming
  4. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb)
  5. Bouwbesluit en de woningwet
  6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  7. Besluit kleine herstellingen
  8. Warenwet

 

Factoren die invloed hebben op ratten waar de gemeente …….

  • Afvalbeleid

Verantwoordelijkheden

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor

-Technisch staat van object (incl. riolering tot aansluiting gemeentelijk riool).

-De bestrijding van ratten op zijn eigendom.

-Om bij langdurige leegstand of renovaties het betreffende gebouw in schone toestand te brengen (geen afval of andere voedselbronnnen).

-Informeren van eventuele (tijdelijke) huurders over rattenproblematiek en eigen verantwoordelijkheid.

Voorbeelden:

-Woningcorporaties

-Particuliere eigenaren

-Gemeente

Grondeigenaren zijn verantwoordelijk voor

-Het onderhoud van terrein/object (groenonderhoud en afval).

-De bestrijding van ratten op zijn eigendom.

Informeren van eventuele (tijdelijke) huurders over rattenproblematiek en eigen verantwoordelijkheid.

Voorbeelden:

-Woningcorporaties

-Particuliere eigenaren

-Gemeente

Bewoners zijn verantwoordelijk voor

-Het op een correcte wijze weggooien van hun afval in aanwezige afvalvoorzieningen (containers, kliko’s etc).

-Voor het onderhoud van hun tuin/balkon en stalt hier geen afval.Is verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten in zijn woning.

Voorbeelden:

-Bewoners

-VVE’s

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor:

-Het op een correcte wijze omgaan met hun (bedrijfs)afval.

-(Horeca)ondernemersIs verantwoordelijk voor het schoonhouden van de (nabije) omgeving van hun bedrijfspand/terras.

-Is verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten in zijn onderneming.

Voorbeelden:

-(Horeca)ondernemers

Waterschap / Hoogheemraadschap

Muskus en beverrat

Provincie?

Geef een antwoord